Mrs. Shea

Mrs. Shea's Classrooms

5th grade Shea

Mrs. Shea
This class is taught
by Mrs. Shea

5th Grade DeMan

Mrs. Shea
This class is taught
by Mrs. Shea

4th Grade DeMan

Mrs. Shea
This class is taught
by Mrs. Shea

4th grade

Mrs. Shea
This class is taught
by Mrs. Shea

5th grade

Mrs. Shea
This class is taught
by Mrs. Shea